Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

ŠKOLNÍ  PORADENSKÉ  PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slouží žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. Tým poradenských pracovníků na naší škole je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními. Chceme také přispět ke kvalitní spolupráci mezi školou a rodiči - zákonnými zástupci žáků.

Cíle Školního poradenského pracoviště:

·         kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro společné vzdělávání

·         neustálá spolupráce s asistenty pedagoga

·         průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky

·         omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem

·         prevence problémových jevů (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, zneužívání)

·         včasné odhalování problémových projevů chování ve školách

·         poskytování služeb kariérního poradenství

·         přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům

·         spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Členové Školního poradenského pracoviště:

Mgr. Markéta Talandová – výchovný poradce, školní metodik prevence

Mgr. Pavla Koukalová – školní speciální pedagog

Mgr. Radomír Palát – zástupce ředitele

Mgr. Karolína Žváčková – metodik prevence

Mgr. Hana Lužná

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti :

1. Výchova a vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení, práce se žáky ohroženými školním neúspěchem

 ° aktualizace a doplnění databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

 ° příprava podkladů pro vytvoření plánu pedagogické podpory a pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů v souladu s platnou legislativou – založení spisů a vedení dokumentace

° spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP

° koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci

° zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zpětná vazba od zákonných zástupců i jejich vyučujících, taktéž od rodičů či zákonných zástupců, v neposlední řadě i zpětná vazba se školními poradenskými zařízeními

° aktualizace informační nástěnky

2. Problémy se školní docházkou – přílišná absence

° prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu : evidence neomluvených hodin, účast na jednání třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání , odhalování skrytého záškoláctví

° v případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s vysokou absencí

° koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů

3. Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry

° příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP

° průběžné doplňování databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

° zajištění spolupráce s PPP, ve kterých jsou žáci evidováni

4. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

° sledování a předávání nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, dle nabídky a finančních možností školy účast na DVPP

° konzultace s vyučujícími ohledně jednotlivých žáků se SPU

5. Kariérní poradenství – profesní orientace studentů

° aktualizace informační nástěnky a shromažďování informací o možnostech dalšího vzdělávání, konzultace s rodiči o volbě povolání, provedení testů profesní orientace

° Burza středních škol, nabídka víceletých gymnázií, besedy s tématikou: „Kam po základní škole?“, dotazník o vhodném výběru střední školy

6. Prevence patologických jevů a závadového chování

° aktivity plánované v oblasti prevence jsou popsány v Minimální preventivní strategii školy. Jejich  cílem je předat informace o patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat k toleranci, příznivému klimatu ve třídách, zabývat se problematikou životního stylu , xenofobie a rasové nesnášenlivosti. V souvislosti s distanční výukou se zaměříme na mediální gramotnost žáků a rizika kyberšikany. Zaměříme se na problematiku netolismu a nebezpečí, kterému jsou děti vystaveny na internetu.

Součástí plánu Školního poradenského pracoviště jsou plány výchovného poradce, metodika prevence a školního speciálního pedagoga.