Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slouží žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. Tým poradenských pracovníků na naší škole je tvořen výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními. Chceme také přispět ke kvalitní spolupráci mezi školou a rodiči – zákonnými zástupci žáků.

Cíle Školního poradenského pracoviště:

 • kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro společné vzdělávání
 • průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky
 • omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
 • prevence sociálně-patologických jevů (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, zneužívání)
 • včasné odhalování problémových projevů chování ve školách
 • poskytování služeb kariérového poradenství
 • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Školního poradenského pracoviště tvoří:

 • Mgr. Markéta Talandová – výchovný poradce, kariérový poradce
 • Mgr. Radka Haratková – školní speciální pedagog
 • Mgr. David Navrátil, DiS., metodik prevence

Konzultační hodiny: pondělí 13:30-14:30 h, pátek 8:45-9:40 hod

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti

1.Výchova a vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení, práce se žáky ohroženými školním neúspěchem

 • aktualizace a doplnění databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • příprava podkladů pro vytvoření plánu pedagogické podpory a pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů v souladu s platnou legislativou – založení spisů a vedení dokumentace
 • spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP
 • koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci
 • zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zpětná vazba od zákonných zástupců i jejich vyučujících
 • aktualizace informační nástěnky

2. Problémy se školní docházkou – přílišná absence

 • prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu : evidence neomluvených hodin, účast na jednání třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání
 • v případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s vysokou absencí
 • koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů

3. Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami

 • příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP
 • průběžné doplňování databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • zajištění spolupráce s PPP, ve kterých jsou žáci evidováni

4. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • sledování a předávání nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • konzultace s vyučujícími ohledně jednotlivých žáků se SVP

5. Kariérní poradenství – profesní orientace studentů

 • aktualizace informační nástěnky a shromažďování informací o možnostech dalšího vzdělávání, konzultace s rodiči o volbě povolání
 • Burza středních škol, nabídka víceletých gymnázií, besedy s tematikou: „Kam po základní škole?“, dotazník o vhodném výběru střední školy

6. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování

 • aktivity plánované v oblasti prevence jsou popsány v Minimální preventivní strategii školy. Jejím cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat k toleranci, příznivému klima ve třídách, zabývat se problematikou životního stylu , xenofobie a rasové nesnášenlivosti.

Součástí plánu Školního poradenského pracoviště jsou plány výchovného poradce, metodika prevence.