Naše škola

Připojili jsme se – tým Valentka:

Logo VVV

Název projektu: Chytrá škola (Smart School)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 01. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2022
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 429 967,13 Kč

Příjemce projektu

 • Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Partneři projektu:

 • Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace
 • Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Mostkovice
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60
 • Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
 • Základní škola Prostějov, Majakovského ul. 1
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
 • Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace
 • Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění školní výuky a snížení studijní neúspěšnosti žáků základních škol v oblasti digitální gramotnosti, informatického myšlení a oborových didaktik aktivní formou, prostřednictvím nových SW aplikací, prostředku obohacující učení a výuku za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků vznikem nového akreditovaného vzdělávacího programu, využíváním nových metodických pomůcek i studijních materiálů (volně šiřitelných aplikací, učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem).

Celý projekt bude realizován prostřednictvím: Povinné aktivity č. 1 Řízení projektu,
povinně volitelné aktivity č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

Cílem povinně volitelné aktivity je zajištění metodické i technické podpory pro využití a
integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených
vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Nový vzdělávací
program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů a vedení na základních školách dle
definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Povinně volitelná aktivita č. 4 je přitom dělena do těchto dílčích aktivit:

 • 4.1 Vytvoření vzdělávacího programu a technické zabezpečení projektu
 • 4.1.1 Vytvoření nového vzdělávacího programu pro ZŠ
 • 4.1.2 Technické zabezpečení realizace projektu
 • 4.2 Vzdělávání, ověřování a testování VP u zapojených škol
 • 4.2.1 Vzdělávání pedagogů zapojených škol (skupinové a individuální)
 • 4.2.2 Ověřování a testování v praxi
 • 4.2.3 Implementace výstupů a úprav, vyplývající z ověřování VP
 • 4.3 Finalizace vzdělávacího programu a závěrečné hodnocení projektu